Wijnverhaal

Wijnverhaal icoon

Artikel 1 Definities

1.Wijnverhaal, een handelsnaam van Dylan de Graaf, gevestigd te Rhenen, KvK-nummer 77396502, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Wijnverhaal.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Wijnverhaal tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Wijnverhaal waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Wijnverhaal in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de

hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbod

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Wijnverhaal kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving

bevat.

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst of product exclusief verzendkosten vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van Wijnverhaal. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, worden tevens vermeld.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal

benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wijnverhaal op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

4. Wijnverhaal komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Hij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Wijnverhaal heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. De particuliere klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden per datum van de verhoging, wanneer deze verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.

6. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Wijnverhaal.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Wijnverhaal op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Wijnverhaal.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wijnverhaal zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart Wijnverhaal voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1.Wijnverhaal voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

2.Doordat enkele diensten van Wijnverhaal online geleverd worden, kan hij niet garanderen dat zijn diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

3.Wijnverhaal is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

4.Het is minderjarigen, personen onder de 18 jaar, niet toegestaan deel te nemen aan proeverijen, trainingen cursussen of andere diensten waar alcoholische producten geschonken worden.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1.Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Wijnverhaal stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Wijnverhaal is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Hij is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

4.Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Wijnverhaal hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan hij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

5.Indien hij verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal hij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal hij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst.

6.Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.

7.Buiten de wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden ten behoeve van marketingwerkzaamheden en content: annulering tussen de 4 kalenderweken en 1 kalenderweek voor aanvang resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag; annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang, of wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen, resulteert in betaling van 75% van het bedrag.

8. Voor een offline wijncursus gelden de volgende voorwaarden: klant is gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander over te dragen, mits de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens tijdig aan Wijnverhaal kenbaar worden gemaakt. Indien klant is verhinderd voor een van de cursusdagen wordt de lesstof na afloop toegestuurd en kan klant eventueel een vervangende deelnemer in zijn plek sturen.

9. Voor een offline wijncursus wordt met een minimum aantal deelnemers gewerkt. Indien dit aantal niet wordt bereikt is Wijnverhaal gerechtigd een editie te annuleren. Klant kan zich kosteloos inschrijven voor een volgende editie of de overeenkomst ontbinden met restitutie van het reeds betaalde bedrag.

10.Indien omstandigheden waar Wijnverhaal redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen het onmogelijk maken een offline cursus doorgang te laten vinden, is Wijnverhaal gerechtigd de cursus online te geven. Dit geeft klant geen recht op restitutie.

11. Het is niet mogelijk om een online wijnproeverij na aanschaf kosteloos te annuleren. Wijnverhaal zal bij verhindering van klant een opname maken die klant op een ander moment af kan spelen. Indien er minder deelnemers aanwezig kunnen zijn dan vooraf overeengekomen, is tevens geen verrekening van het reeds betaalde bedrag mogelijk. Klant is uiteraard wel gerechtigd de verhinderde deelnemer te vervangen door een ander.

12.Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten uit de webshop krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

13.Voor de annulering van fysieke producten wordt verwezen naar de artikelen omtrent het herroepingsrecht.

 

Artikel 8 Online content

1. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.

2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de online content. De content is uitgesloten van

het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.

3. Wijnverhaal heeft het recht om de tarieven van het aanbod zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.

4.Wijnverhaal komt een inspanningsverplichting toe. Hij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.

5. Voor het geven van een cursus maakt Wijnverhaal gebruik van een platform van een derde. Hij kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

6. Wijnverhaal heeft het recht om de deelname te weigeren.

7. Wijnverhaal heeft het recht om de inhoud van de content aan te passen. Dit geeft

deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

8. Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te

kopiëren. Het is dan ook niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van de

overeenkomst een soortgelijk aanbod te creëren.

9. Het is tevens niet toegestaan inloggegevens te delen met derden. Indien dit wel wordt gedaan,

wordt dit beschouwd als inbreuk op het auteursrecht (artikel 11).

10. De geleverde informatie blijft het eigendom van Wijnverhaal. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

11. Wijnverhaal kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de overeenkomst belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de content. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

12. Deze bepalingen zijn naast online cursussen tevens van toepassing of examentrainingen en overige digitale producten aangeboden door Wijnverhaal.

 

Artikel 9 Overmacht

1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.

3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.

4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Wijnverhaal gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

1. Wijnverhaal  is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Wijnverhaal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

5. Klant is tevens zelf verantwoordelijk voor zijn handelingen na het volgen van een cursus en het benuttigen van de bijbehorende drank.

6. Wijnverhaal spant zich in enkel aan meerderjarigen of met de juiste toestemming van ouder of verzorger te verkopen. Indien een ouder of verzorger van mening is dat producten of

diensten zijn geleverd aan minderjarigen zonder toestemming, dient direct contact opgenomen te worden.

6. Contentbeheer dient volledig aan Wijnverhaal te worden overgedragen wanneer hier een overeenkomst toe is afgesloten. Wijnverhaal is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of klant.

7. In het geval dat Wijnverhaal een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering wordt overgegaan, het bedrag dat door Wijnverhaal aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

8. Klant vrijwaart Wijnverhaal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Wijnverhaal aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Wijnverhaal. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Klant komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door Wijnverhaal voor klant zijn gemaakt na volledige betaling. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen. Aangeleverde content mag tevens niet door derden worden gebruikt.

3. Aangeleverde teksten mogen enkel onder naam van klant worden geplaatst, niet onder namen van derden.

4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal en content te (laten) bewerken zonder voorafgaande toestemming.

5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

6. Bij inbreuk komt Wijnverhaal een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

7. Wijnverhaal blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Klant komt enkel een gebruiksrecht toe.

8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Wijnverhaal toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

9. Het eigendom van fysieke producten gaat pas over op de klant na volledige betaling.

 

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen persoonlijke teksten

1.In het geval van een tekst geschreven door Wijnverhaal waaronder maar niet gelimiteerd tot columns, dient te allen tijde naam van Wijnverhaal te worden vermeld.

2.Wijnverhaal is te allen tijde gerechtigd een persoonlijk stuk in te zien voorafgaand aan publicatie.

3.Artikelen en beeldmateriaal op Wijnverhaal zijn eigendom van Wijnverhaal en mogen niet zonder toestemming worden overgenomen, tenzij expliciet anders vermeld.

 

Artikel 14 Herroepingsrecht webshop

1.Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop uit de webshop te ontbinden. Wijnverhaal heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

2.De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product, of een laatste deelbestelling, heeft ontvangen.

3.Het herroepingsrecht geldt niet voor online producten waar direct toegang toe wordt verschaft, levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft en zakelijke aankopen.

Artikel 15 Verplichtingen bij herroeping

1.Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2.Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.

3.Wijnverhaal stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.

4.Wijnverhaal vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 16 Uitoefening van herroepingsrecht

1.Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan Wijnverhaal dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

2.Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

3.De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.

4.De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

 

Artikel 17 Levering

1.Wijnverhaal spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de leveringstermijn uit de offerte in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

2.Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt maximaal 1 revisie plaats. Aangepaste wensen van klant of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

3.Content en producten uit de webshop worden verzonden naar het door klant opgegeven verzendadres. Wijnverhaal is niet aansprakelijk voor fouten in deze informatie.

4.Wanneer de bezorging van producten uit de webshop vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Artikel 18 Klachten

1.Wijnverhaal zal te allen tijde de wettelijke garantiebepalingen in acht nemen. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

2.Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Wijnverhaal.

3.Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Wijnverhaal.

 

Artikel 19 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Wijnverhaal is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wijnverhaal en betrokken derden 12 maanden.

.Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit

ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in

behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.